جزئیات پلن سئو

 • تعداد کلمات کلیدی
 • تعداد دسته بندی ها
 • فضای میزبانی رایگان
 • ارائه گزارش هفتگی
 • دسترسی آنالیز کننده ها
 • ارائه گزارش ماهانه
 • دسترسی وب مستر گوگل
 • گارانتی ماندگاری سایت

پلن D

900,000 هزار تومان / هر ماه
 • تعداد کلمات کلیدی: 90 کلمه کلیدی
 • تعداد دسته بندی ها: 3 دسته بندی
 • فضای میزبانی رایگان:
 • ارائه گزارش هفتگی:
 • دسترسی آنالیز کننده ها:
 • ارائه گزارش ماهانه:
 • دسترسی وب مستر گوگل:
 • گارانتی ماندگاری سایت:

پلن C

1,800,000 هزار تومان / هر ماه
 • تعداد کلمات کلیدی: 180 کلمه کلیدی
 • تعداد دسته بندی ها: 6 دسته بندی
 • فضای میزبانی رایگان:
 • ارائه گزارش هفتگی:
 • دسترسی آنالیز کننده ها:
 • ارائه گزارش ماهانه:
 • دسترسی وب مستر گوگل:
 • گارانتی ماندگاری سایت:

پلن B

3,600,000 هزار تومان / هر ماه
 • تعداد کلمات کلیدی: 360 کلمه کلیدی
 • تعداد دسته بندی ها: 12 دسته بندی
 • فضای میزبانی رایگان:
 • ارائه گزارش هفتگی:
 • دسترسی آنالیز کننده ها:
 • ارائه گزارش ماهانه:
 • دسترسی وب مستر گوگل:
 • گارانتی ماندگاری سایت:

پلن A

7,200,000 هزار تومان / هر ماه
 • تعداد کلمات کلیدی: 720 کلمه کلیدی
 • تعداد دسته بندی ها: 24 دسته بندی
 • فضای میزبانی رایگان:
 • ارائه گزارش هفتگی:
 • دسترسی آنالیز کننده ها:
 • ارائه گزارش ماهانه:
 • دسترسی وب مستر گوگل:
 • گارانتی ماندگاری سایت:

سلام، بر روی نام اپراتور کلیک کنید.

مشاوره رایگان
Close and go back to page